Skip to main content

Sąvokos

Demografija – mokslas, tiriantis gyventojų skaičių, sudėtį, teritorinį pasiskirstymą, pokyčių priežastis bei padarinius, analizuojantis demografinius procesus ir jų sąveiką su ekonominiais, socialiniais, politiniais, ekologiniais ir kitais veiksniais.

Demografinis sprogimas – spartus gyventojų gausėjimas XX a. antroje pusėje.

Genocidas – nusikalstama veika, vykdyta siekiant sunaikinti visus ar dalį žmonių, priklausančių kokiai nors nacionalinei, etninei, rasinei ar religinei grupei.

Gimstamumas – rodiklis, nusakantis, kiek gimimų per metus tenka 1000 gyventojų tam tikroje teritorijoje.

Gyventojų senėjimas – gyventojų amžiaus kaita, pasižyminti pagyvenusių ir senyvo amžiaus žmonių absoliutaus skaičiaus arba jų santykinės dalies visuomenėje didėjimu.

Natūrali kartų kaita – gyventojų skaičius kinta labai nežymiai dėl panašių ar vienodų gimstamumo ir mirtingumo rodiklių.

Natūralusis gyventojų prieaugis – gimstamumo ir mirtingumo skirtumas.

Mirtingumas – rodiklis, nusakantis, kiek mirčių per metus tenka 1000 gyventojų tam tikroje teritorijoje.

Represijos – prievartinės priemonės, kurių imamasi prieš nepaklusnius režimui asmenis.

Vaisingumo koeficientas – vidutinis vaikų skaičius, kurį moteris pagimdo per visą gyvenimą.