Skip to main content

Rezultatai

0
0 2 4 6 8 10

galimų taškų jūs surinkote taškus. Užduoties įvertinimas balai.

Įsivertinimo testas

Atliktos užduotys
1 užduotis

Pažymėkite teisingus teiginius.

2 užduotis

Kuri religinė bendruomenė Lietuvoje yra antroji pagal tikinčiųjų skaičių?

3 užduotis

Sudėliokite religijas pagal mažėjantį išpažinėjų skaičių.

4 užduotis

Pateiktam religijos apibūdinimui priskirkite religijos pavadinimą.

Tai etninė religija, kuri neturi nei įkūrėjo, nei pranašo. Ankstyviausi tikėjimai buvo užrašyti Vedose. Tikima tik viena pasaulio dvasia – Brachmanu

5 užduotis

Nurodykite religijų pavadinimus prie jas žyminčių simbolių.

6 užduotis

Kuri iš šių religijų seniausia?

7 užduotis

Tikinčiųjų geografinis pasiskirstymas Lietuvoje glaudžiai susijęs su:

8 užduotis

Pasirinkite teisingus atsakymus:

9 užduotis

Kurioje šalyje dauguma tikinčiųjų yra katalikai?

10 užduotis

Parinkite praleistus žodžius.