Skip to main content

Apie projektą

Skaitmeninę mokymo priemonę (toliau – SMP) atnaujino Nacionalinė švietimo agentūra, įgyvendindama projektą „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ Nr. 09.2.1-ESFA-V-726-03-0001, finansuojamą Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.2.1-ESFA-V-726 priemonę „Ugdymo turinio tobulinimas ir naujų mokymo organizavimo formų kūrimas ir diegimas“.

Atnaujinama SMP, skirta 9-10 klasių mokiniams, tačiau atnaujinti mokomieji objektai taip pat tinka ir 11-12 klasių mokiniams. 

Geografijos SMP apima svarbias geografijos temas, atitinkančias atnaujintas geografijos ugdymo programas. Mokomuosius objektus skaitmeninėje mokymo priemonėje sudaro teorinė dalis, interaktyvios ir kūrybinės užduotys. Teorinėje dalyje medžiaga struktūruota ir pateikiama trumpais teiginiais, ją lydi gausi vaizdinė medžiaga (žemėlapiai, schemos, paveikslai, animuoti piešiniai, fotonuotraukos). Atnaujintoje priemonėje pateikiama naujausia statistikos informacija, dabartines socialines ir ekonomines tendencijas pasaulyje atitinkantys teiginiai ir išvados. 

Šis geografijos SMP tinkamas taikyti mokymui, savarankiškam mokymuisi, žinių ir kai kurių gebėjimų patikrinimui. Naudojantis šia mokymo priemone, mokytojams atsiranda galimybių įdomiau dėstyti pamokas, labiau jomis sudominti mokinius, greitai ir efektyviai atlikti apklausas.       

KŪRĖJŲ KOMANDA